W Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie prowadzony jest bieżący nadzór nad terminowym regulowaniem opłat z tytułu najmu lokali. W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach prowadzona jest windykacja należności, tj. dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Na podstawie art. 11, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. Nr 195/2016, poz. 1610) nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia przez właściciela na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego,

  1. Pomoc w spłacie zaległości w opłatach reguluje Uchwała Nr XLII/256/10. Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Braniewa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,