1. Pomoc w spłacie zaległości w opłatach reguluje Uchwała Nr XLII/256/10. Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Braniewa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg oraz o stosowaniu z urzędu.
  Do udzielenia ulgi w spłacie należności, (tj. umorzenia, rozłożenia na raty zapłaty należności pieniężnych) uprawniony jest Burmistrz Miasta Braniewa.
 2. Umorzenie odsetek. Dłużnicy zainteresowani uzyskaniem takiej pomocy mogą składać pisemne wnioski do Burmistrza Miasta Braniewa zawierające szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, oświadczenie o uznaniu długu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, między innymi :
  a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średni miesięczny łączny dochód za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200% zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.z 2016r. poz. 930).
  b) w odniesieniu do przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny,
  z którego wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana
  w sprawozdaniu finansowym i w deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku i jednocześnie nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w myśl przepisów wspólnotowych.
 3. Udzielenie ulgi na pisemny wniosek dłużnika, następuje w formie pisemnej ugody (porozumienia) zawartej miedzy dłużnikiem, a organem uprawnionym.
 4. Rozłożenie płatności na raty może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  a w przypadku gdy należność powstała z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na okres nie dłuższy niż 72 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku.
  W przypadku opóźnienia w zapłacie nawet części raty za dany miesiąc lub nieterminowe regulowanie bieżących zobowiązań wynikających z tytułu najmu lokalu, upoważnia Wierzyciela do odstąpienia od zawartej umowy (porozumienia) bez wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty. W przypadku odstąpienia od umowy pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna w całości, wraz z ustawowymi odsetkami.
 5. Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy osobom o niskim poziomie dochodów
  w ponoszeniu wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, tj. opłat z tytułu czynszu lub odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w przypadku osób oczekujących na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny oraz opłat za energię cieplną lub zakup opału, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się m.in. najemcy mające tytuł prawny do używania lokalu oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego i oczekujące na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego.
  Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 r., poz. 180) oraz akty wykonawcze do niej. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.
 6. Program odpracowywania zaległości czynszowych.
  Od dnia 09 marca 2015 r. istnieje możliwość przystąpienia do odpracowywania zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego.
  Warunki przystąpienia do tej formy spłaty zadłużenia określone zostały
  w Zarządzeniu Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2015r.
  Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu a ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Braniewa, posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się
  w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie ABK przy ul. Rzemieślniczej 1 w Braniewie. Zadłużenie mogą odpracowywać nie tylko najemcy, ale także pełnoletni członkowie ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i czynnego skorzystania z możliwości stworzonych w celu ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Braniewa w formie świadczenia rzeczowego na naszej stronie internetowej.

docWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

docWniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Braniewa w formie świadczenia rzeczowego

odtWniosek o rozłożenie na raty należności pieniężnych za używanie lokalu mieszkalnego

odtWniosek w sprawie umorzenia nalezności pieniężnych za używanie lokalu mieszkalnego