W Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie prowadzony jest bieżący nadzór nad terminowym regulowaniem opłat z tytułu najmu lokali. W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach prowadzona jest windykacja należności, tj. dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawa.

W zależności od m.in. wysokości zaległości oraz specyfiki grupy dłużników (osoby dokonujące płatności w sposób nieregularny lub nie regulujący płatności w ogóle, osoby bez tytułu prawnego) przeprowadzane są następujące rodzaje czynności windykacyjnych :

 

 1. Windykacja przed sądowa, polegająca na kierowaniu do dłużników :
  a) zawiadomień o wysokości zaległości
  b) wezwań do zapłaty po rygorem skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego oraz wypowiedzenia umowy najmu,
 2. Windykacja sądowa, polegająca na kierowaniu przeciwko dłużnikom pozwów sadowych w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), który uzupełniony o tytuł wykonawczy tzw. klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.
 3. Windykacja egzekucyjna (komornicza) polegająca na skierowaniu uzyskanych tytułów egzekucyjnych (wyroków sądowych, nakazów zapłaty) do egzekucji przez komornika (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także na poszukiwaniu majątku dłużnika obejmującego wystąpienia na zasadzie art. 761 kpc z zapytaniami do właściwych urzędów (Urząd Skarbowy, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Ewidencja Gruntów, Biuro Ewidencji Ludności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Banki) o dochody i majątek dłużnika odpowiedni do zaspokojenia roszczenia.
 4. Zaległość z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez właściciela stosunku prawnego (umowy najmu lokalu mieszkalnego).
  Do zapłaty zaległości zobowiązani są solidarnie wszyscy pełnoletni domownicy, przy czym zapłata przez kogokolwiek z nich zwalnia pozostałych z zapłaty. Osoby, które uregulowały zobowiązanie solidarne mogą dochodzić przed sądem swoich roszczeń wobec pozostałych dłużników solidarnych.
  Za czas opóźnienia w zapłacie wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe, chociażby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  Wszczęcie procedury dochodzenia należności w drodze postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem sądowym / nakazem zapłaty oraz ich egzekucja komornicza, powoduje obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami z tytułu zwrotu wierzycielowi kosztów postępowania.