Administracja Budynków Komunalnych jest zakładem budżetowym Gminy Miasta Braniewa działającym na podstawie uchwały nr XXI/103/91 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania PGKiM nowych form organizacyjno-prawnych.

ABK działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

ABK nie posiada osobowości prawnej, występując na zewnątrz w ramach swojej statutowej działalności działa w imieniu Gminy Miasta Braniewa.

W imieniu Gminy Miasta Braniewa ABK gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości między innymi przez:

 1. Podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją wpływów z czynszów
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją bieżących remontów w tym:
 4. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości (budynków, budowli, lokali mieszkalnych i lokatorów).
 5. Prowadzenie spraw dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych, w tym również przydziału lokali mieszkalnych przy współpracy za Społeczną Komisją Mieszkaniową , zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i innych umów wynikających z realizowanego zadania oraz przekwaterowywanie osób z budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.
 6. Utrzymywanie porządku, czystości, pielęgnacja nasadzeń wieloletnich i terenów zielonych przekazanych przez Burmistrza ABK w administrowanie.
 7. Administrowanie mieniem ogrodu zoologiczno-botanicznego w Braniewie położonego przy ulicy Botanicznej.
 8. Administrowanie cmentarzami komunalnymi.
 9. Reprezentowanie gminy jako właściciela w podejmowaniu uchwał, w trybie prawem przewidzianym, we wspólnotach mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o stan techniczny budynków i ekonomiczne zarządzanie tymi nieruchomościami.
 10. Sprawowanie trwałego zarządu nieruchomościami, w przypadku powierzenia takiego zarządu.
 11. Prowadzenie w imieniu gminy postępowań zmierzających do wyegzekwowania należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i budynków, łącznie z sądowym i komorniczym dochodzeniem roszczeń oraz zaspokajanie roszczeń właścicieli i najemców z tytułu wniesionych kaucji mieszkaniowych.
 12. Reprezentowanie gminy przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach o eksmisję i innych sprawach, które wyłonią się w trakcie działalności statutowej ABK.
 13. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
 14. Zarządzanie budynkami gospodarczymi, stanowiącymi własność Miasta Braniewa.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymywania i najmu lokali użytkowych.
 16. Utrzymanie placu zabaw przy ul. Sikorskiego-Elbląska.