Drukuj
Kategoria: Regulamin i opłaty
Odsłony: 2338

Na podstawie art 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 23, póz. 295 z późn. zm.), art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591, z 2002 r nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz.984,nr 153 poz. 1271, nr 214 poz.1806, z 2003r nr 80 poz. 717nr 162 poz.1568, z 2004r nr 102 poz.1055,nr 116poz.1203 nr 167 poz. 1759, z 2005r nr172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 , z 2006r nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337,z 2007r nr 48 poz.327, nr 138poz.984, nr 173 poz.1218, z 2008r nr 180 poz.1111 i nr 223 poz.1458, z 2009 r nr 52 poz.420 i nr 157 poz.1241, z 2010r nr 28 poz.142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 40 poz.230, nr 117 poz 679, nr 134 poz 777 i nr 21 poz.113), oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.)Burmistrz Miasta Braniewa w Braniewie zarządza, co następuje:

§1

1.Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa:
LpRodzaj usługi  cmentarnejOpłata brutto
1

pojedyncze miejsce do pochówku z pochowaniem zwłok

- grób ziemny duży na okres do 20 lat

- grób ziemny mały /dla dziecka/ na okres do 20 lat 

 

220,00 zł

110,00 zł 

2 każdy pochówek w rezerwie, miejscu zastrzeżonym, grobie murowanym

220,00 zł 

3

za rezerwacje kwatery do dnia pochówku lub na okres do 20 lat w zależności, które pierwsze wystąpi

462,00 zł 

4 wykup miejsca pod grób murowany pojedynczy

1470,00 zł 

5 wykup miejsca pod grób murowany podwójny 1,980,00 zł
6

zastrzeżenie miejsca po 20 latach na kolejne 20 lat lub do dnia pochówku

- grób duży

- grób mały /dla dziecka/

 

220,00 zł

110,00 zł

7 opłata za korzystanie z terenu cmentarzy do wykonania prac kamieniarskich przy każdym pochówku( zryczałtowana opłata pobierana łącznie z opłatą wyszczególnioną w póz. 1 lub póz. 2)

176,00zł 

8 Za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania ekshumacji 176,00zł

2. Opłaty wyszczególnione w pkt od 1 do 2 są niezależne od ilości poziomów stosowanych w głąb.
3. Za każdy pochówek pobiera się opłatę łączną wymienioną w pkt 1 i 7.

§2

Do opłat , o których mowa w § 1 wliczono należny podatek VAT

§3

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego może zostać wyrażona zgoda na przesunięcie terminu zapłaty opłaty za zastrzeżenie miejsca po 20 latach na kolejne 20 lat lub do dnia kolejnego pochówku.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za kwatery na cmentarzach komunalnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2012 roku.