Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem, na czas ograniczony niżej wymienionego lokalu użytkowego.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:
1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy murowany składający się z 1 pomieszczenia
głównego, pomieszczenia socjalnego z wc o powierzchni użytkowej 21,00 m2, położony
w Braniewie przy ul. Fromborskiej 3. Lokal znajduje się w zabudowie szeregowej, może być przeznaczony na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Wynajmujący nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt najemcy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie ABK przy ul. Rzemieślniczej 1 w Braniewie.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby nie posiadające zadłużenia w stosunku do budżetu Gminy Miasta Braniewa Administracji Budynków Komunalnych (podpisane oświadczenie na załączonym druku).
3. Wadium w wysokości 160,00 złotych brutto należy wpłacić do 23 października 2017 roku na rachunek bankowy ABK nr 90 8313 0009 0036 9149 2000 0010. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek ABK.
4. Cena wywoławcza (minimalna stawka za czynsz netto) wynosi – 4,50 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
5. Do wylicytowanej kwoty czynszu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
ze zmianami) oraz podatek od nieruchomości w wys. obowiązujących stawek podatku
od nieruchomości na terenie miasta Braniewa.
6. Postąpienie w przetargu o 1,00 zł.
7. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa
z notarialnie poświadczonym podpisem.
8. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości, oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożyć pisemne oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet opłaty czynszu. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich wskazane na oświadczeniu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie przystąpi
do podpisania umowy najmu garażu w terminie określonym w ogłoszeniu.

III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
2. W sytuacji gdy osoba, która wygrała przetarg odstąpi od zawarcia umowy, propozycja umowy najmu garażu zostanie przedstawiona temu oferentowi, który złożył ofertę drugą
co do wielkości ceny czynszu.
3. Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
4. Informacji na temat przetargu udziela pracownik ABK Pani Małgorzata Baczkowska
w siedzibie ABK lub pod nr tel. 55 644 29 02, w godz. 800 do 1430.

DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg/