Zarząd Cmentarzami Komunalnymi w Braniewie informuje, iż upłynął termin okresu nietykalności grobów ziemnych i rezerw opłaconych w roku 1995 i latach wcześniejszych.
W związku z powyższym osoby zainteresowane winne złożyć zastrzeżenie i uiścić stosowną opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Nie dokonanie zastrzeżenia jest równoznaczne z rezygnacją z grobu i upoważnia zarząd cmentarzami do jego likwidacji.
Wszelkich informacji udziela administrator cmentarzy w Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, tel. 55-644-29-02 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00