Dotyczy:Zapytania ofertowego Nr 7/11/2018 z dnia 08.11.2018r. na wykonanie przeglądów gazowych w lokalach administrowanych przez ABK.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

Przedstawiamy pismo KPSP w Braniewie zapraszające na spotkanie informacyjno-edukacyjne, które ma na celu podniesienie świadomości w zakresie właściwych zachowań i zasad z obszaru bezpieczeństwa, w tym dotyczących użytkowania i utrzymania urządzeń i instalacji grzewczych

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO .Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 933).

Z-ca Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że do zapytania ofertowego Nr 6/10/2018 dot. wymiany okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa przystąpił jeden Oferent, którego ofertę wybrano.