Dnia 09.01.2019 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców na Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa poprzez zamieszczenie na stronie abkbraniewo.pl oraz bip.braniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) - Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2019

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004r ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zmianami)

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:
Główny Księgowy Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

W celu udzielenia zamówienia: Pakiet Nr 1 "Wywóz stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie oraz bazy należącej do Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.”

Pakiet Nr 2 "Dostarczenie i dzierżawa pojemników do wywozu odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w budynkach administrowanych przez ABK.”