Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2019 poz. 53).

I. Zamawiający:
Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00
zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa

II. Przedmiot zamówienia:
1. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:
- demontażu starych okien i parapetów wraz z utylizacją
- montażu nowych okien, parapetów i nawietrzaków ciśnieniowych do każdego okna
- obróbce zamontowanych okien i parapetów.
2. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony, kształt i podział okien określono
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Przed złożeniem oferty, Wykonawca obowiązany
jest wykonać własny pomiar okien i parapetów. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
K 1,1 – 1,3.

Wymiana okien

II. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania usługi: do 30.09.2019r

III. Oferta zawierać powinna:
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

IV. Kryterium wyboru oferty:
1. 100% cena

V. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy
ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.07.2019r do godz. 1430.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

docoferta.doc

documowa.doc

Informacji o zamówieniu udziela:
Jacek Gawryś tel. 55 644-29-02 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/

*INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej RODO. Informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Nr 7/07/2019 obejmującego wykonanie: wymiana okien w lokalach mieszkalnych.
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (DzU. Z 2018r. Poz 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych;
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w każdym czasie- jeśli przewidują to przepisy RODO i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.