Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy o Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz. U. 2017 poz. 933 z późn. zmianami) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę roślin jednorocznych.

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

II. Szczegółowy opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych w ilości 6 850 szt, którymi zostaną obsadzone klomby i gazony na terenie miasta Braniewa.

wykaz materialu

Wymagania co do materiału roślinnego:
– nie dopuszcza się materiału o nadmiernie wydłużonych częściach nadziemnych oraz utraconej barwie liści,
– sadzonki powinny być dostarczone w doniczkach produkcyjnych, zdrowe i gotowe
do posadzenia z rozwiniętym minimum 1 kwiatostanem oraz wykształconą przerośniętą bryłą korzeniową, wilgotną i nie uszkodzoną.

III. Kryterium wyboru oferty:
100 % cena

IV. Termin realizacji zamówienia:
06.05.2019 r – 20.05.2019 r w 3 etapach :
1) 6 maja 2018r
2) 13 maja 2018r
3) 20 maja 2018r

V. Płatności:
Termin płatności za przedmiot zamówienia po dostarczeniu każdej partii materiału roślinnego - 21 dni od dnia złożenia u Zamawiającego.

VI. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres: Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 ; 14-500 Braniewo w zamkniętej kopercie oznaczonej: ”Oferta na dostawę sadzonek kwiatów jednorocznych” lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15. 04. 2019r do godz. 14:00. Informacje o zamówieniu udziela P. Agnieszka Kobus pod nr tel 55 644 29 02 lub na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Oferta zawierać powinna:
– Wypełniony formularz oferty, podpisana czytelnie przez oferenta lub osobę upoważnioną załącznik nr 1.
– podpisany wzór umowy załącznik nr 2.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych sadzonek lub zmiany ilości i gatunku materiału nasadzeniowego kosztem innego.

VIII. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej ABK. W przypadku wybrania Państwa oferty, o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy, zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/

docOferta na dostawę kwiatów.doc

docProjekt_Umowy.doc