DYREKTORA ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze - Główny Księgowy w Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1260,1669) Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Główny Księgowy
w Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. mieszkaniowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Administracji Budynków
Komunalnych w Braniewie
/Andrzej Piróg/

dockonkurs_ksiegowa_III-IV-2019-zal.doc