Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004r ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zmianami)

1. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki i korekty koron drzew rosnących
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa:

1. Wycinka drzew (bez karczowania) w ilości 42 szt.
2. Cięcia pielęgnacyjne do 30% koron drzew w ilości 38 szt.
Szczegółowy wykaz zawierający opis drzew i ich lokalizację zawiera załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Wycinka i cięcia pielęgnacyjne prowadzone będzie w miejscach narażonych na niebezpieczeństwo osób trzecich oraz powstania szkód materialnych - wymagane stosowania metod alpinistycznych.
4. Pocięcie pni i dużych konarów na elementy umożliwiające ręczny załadunek na środki transportu
i złożenie drewna w miejscach wskazanych w okolicy przeprowadzanych cięć, skąd Zamawiający
uprzątnie je na własny koszt i własnym staraniem.
3. Warunki udziału w postępowaniu

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, posiadanie potencjału technicznego i dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności.

4. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie: 28.01.2019r
- zakończenie: 28.02.2019r

5. Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena.

6. Miejsce termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę zawierającą oznaczenie „Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta
Braniewa”należy złożyć na nasz adres Administracja Budynków Komunalnych, ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 18.01.2019r do godz. 1430.

7. Oferta zawierać powinna

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2
2. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 3
3. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, doświadczeniem i potencjałem osobowym oraz
technicznym zdolnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4
4. Aktualna polisa ubezpieczenia OC obejmująca zakres zamówienia

8. Informacje dodatkowe

• Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą przeprowadzane ww. prace
• Prace muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134) i sztuką ogrodniczą oraz przepisami bhp.
• Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu.
• Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym i przy ciągach pieszych w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
• szczegółowy terminarz wykonywania prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie trwania umowy.
• Pozostałe w wyniku cieć drewno pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.

9. Informacji o zamówieniu udziela:

Agnieszka Kobus tel. 55 644-29-02 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO. Informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1,14-500 Braniewo
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Nr 1/01/2019 obejmującego wykonanie "Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa";
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych
z realizacją celu przetwarzania danych osobowych;
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie- jeśli przewidują to przepisy RODO
i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.

doctabelka-z-drzewami-do-wycinki-i-przycinki.doc

doczalacznik-nr-2-oferta.doc

doczalacznik-nr-3.doc

doczalacznik-nr-4.doc