W celu udzielenia zamówienia: Pakiet Nr 1 "Wywóz stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie oraz bazy należącej do Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.”

Pakiet Nr 2 "Dostarczenie i dzierżawa pojemników do wywozu odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w budynkach administrowanych przez ABK.”

W dniu 13.12.2018 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie na stronie abkbraniewo.pl oraz bip.baniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) - Zapytania Ofertowego nr 1/12/2018.

W terminie do dnia 27.12.2018 roku wpłynęły poniższe oferty:

1. CLEANER Zakład sprzątania sp.j. ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

Pakiet Nr 1 cena jednego wywozu nieczystości :- 1400,00 zł netto

Pakiet Nr 2 cena dzierżawy pojemników : 110 l – 30,00 zł netto
120 l – 30,00 zł netto
240 l – 35,00 zł netto
1100 l – 40,00 zł netto

2. EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

Pakiet Nr 1 cena jednego wywozu nieczystości: - 650,00 zł netto

Pakiet Nr 2 cena dzierżawy pojemników : 110 l – 5,00 zł netto
120 l – 5,00 zł netto
240 l – 10,00 zł netto
1100 l (plastik) - 18,00 zł netto
1100 l (metal) - 18,00 zł netto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo, która zaproponowała najniższą cenę netto za jednorazowy wywóz nieczystości i dzierżawy pojemników na odpady.

DYREKTOR ABK /Andrzej Piróg/