Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (Dz.U. 2018 r.).

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00
zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK".

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich w 2019 roku polegajacych na:

1.1. usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych
- od palenisk, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego nie mniej niż – 4 razy w roku
- od palenisk opalanych paliwem płynnym co najmniej - 2 razy w roku
- z przewodów wentylacyjnych co najmniej - 1 raz w roku
1.2. okresowej kontroli (1 raz w roku) stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych,
i wentylacyjnych) – średnia wysokość 6 mb z wydaniem opinii kominiarskiej
1.3. przeglądzie podłączeń do przewodów dymowych i wentylacyjnych 1 raz w roku
1.4. dyspozycyjności i serwisie w zakresie rzemiosła kominiarskiego w ciągu 24 godz.
od zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego.

2. Szczegółowy wykaz budynków stanowi załącznik nr 1 do umowy.

III. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Należna opłata roczna będzie uiszczana przez Zamawiającego w równych miesięcznych ratach
na podstawie wystawionych Faktur VAT płatnych w terminie 14 dni od daty zarejestrowania wpływu faktury.

IV. Oferta zawierać powinna:

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V. Kryterium wyboru oferty:

100% cena

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy
ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.12.2018 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Wymagania stawiane Oferentom:

Posiadanie kwalifikacji i uprawnień kominiarskich oraz potencjału osobowego i technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia.

Informacji o zamówieniu udziela:
Małgorzata Baczkowska tel. 55 644-29-02 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO.


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO. Informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1,14-500 Braniewo
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Nr 2/12/2018 obejmującego wykonanie "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK";
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych
z realizacją celu przetwarzania danych osobowych;
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie- jeśli przewidują to przepisy RODO
i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.

docWYKAZ-BUDYNKOW-ZAL-NR-1.doc

docOFERTA-ZAL-NR-2.doc

docWZÓR-UMOWY-ZAL-NR-3.doc