W związku z wdrażaniem e-systemu i montażem centralek telemetrycznych w węzłach ciepłowniczych przez MPEC Braniewo zapraszamy do zapoznania się z programem dotyczącym realizacji przedsięwzięcia.

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, ODBIORCY CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie kolejny raz korzysta z możliwości dofinansowania prowadzonych inwestycji w ramach dostępnych środków unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3. ,,Cyfrowy Region’’ Działania 3.1 ,,Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych’’ w ramach konkursu RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 realizowane jest zadanie pod nazwą ,,Wdrożenie e-usług w MPEC Braniewo’’ .
Na przedmiotowe zadanie Przedsiębiorstwo otrzymało bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych przy wartości całego projektu 1.225.000,000 zł. Na dofinansowanie została podpisana stosowna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.
E-usługi to forma realizacji usług, których świadczenie odbywa się za pomocą internetu, jest w pełni zautomatyzowane i zdalne. Forma tej usługi funkcjonuje, od momentu kontaktowania się klienta z firmą poprzez zamówienie konkretnej dostępnej usługi, jej świadczenie i kontakt z klientem po wykonaniu usługi.
Aktualnie realizowany jest przez firmę ,,NETLAND’’ etap montażu w węzłach ciepłowniczych centralek telemetrycznych, które posłużą do zbierania danych z urządzeń węzła takich jak: ciepłomierz, wodomierz, regulator pogodowy, czujniki ciśnienia. Za pomocą sieci GSM, centralka będzie przesyłała zebrane informacje do chmury obliczeniowej, a za jej pośrednictwem do aplikacji GlobeOMS (system zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych). Aplikacja ta umożliwi wizualizacje danych i podgląd w czasie rzeczywistym zebranych danych. Zadanie to w tym wymiana zamontowanych dotychczas urządzeń, a nie współpracujących z systemem, realizowane jest w poszczególnych węzłach na koszt naszej Spółki. Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń także pozostają w gestii MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.
Po zrealizowaniu zadania dostępna będzie też aplikacja mobilna Globe OMS dla Odbiorców końcowych w zakresie podglądu poprzez e-booka (elektroniczna baza klienta) swoich danych w zakresie zużycia energii cieplnej i ponoszonych kosztów.
GlobeOMS to nowoczesny, a przede wszystkim praktyczny sposób zbierania i przetwarzania odczytów z poszczególnych punktów miejskiego systemu ciepłowniczego, który zapewnia nadzór i kontrolę nad pracą sieci przesyłowej oraz umożliwia zarządzanie poszczególnymi nieruchomościami. Poza automatycznym zebraniem danych pomiarowych i ich wizualizacją na mapie, system także analizuje odczyty, dzięki czemu natychmiast wykrywane są wszelkie zdarzenia niepożądane w tym stany awaryjne, ubytki nośnika sieci, zaprogramowane przez zarządzającego. Informacje o nich będą trafiały do osób administrujących siecią bądź bezpośrednio do Odbiorców za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
W związku z działaniami podjętymi przez MPEC Sp. z o. o. dotyczącymi realizacji w/w projektu, ponawiamy naszą prośbę do naszych Odbiorców energii cieplnej o udostępnianie i nieograniczanie dostępu do miejsc pracownikom wykonującym prace przy montażu urządzeń montowanych w węzłach ciepłowniczych. Wykonanie wyżej wspomnianych prac jest konieczne i niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu wdrożenia e-usług w MPEC w Braniewie.
Realizacja projektu to obopólne korzyści zarówno dla Odbiorcy ciepła jak i Dostawcy.

Korzyści dla Odbiorców wynikające z możliwości systemu:
1) możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną w zakresie zlecenia, zamówienia usługi, dokonywania
rozliczeń (bez wychodzenia z domu) w tym:
- usługa dostępu do faktur elektronicznych z możliwością płatności online,
- dostęp do rozliczeń i zobowiązań,
- dostęp do wniosków: o rozpoczęcie/zakończenie sezonu grzewczego, o zawarcie umowy na przesył
i dystrybucję ciepła, o określenie warunków technicznych przyłączenia,
- usługa kontroli terminów np. legalizacji, konserwacji, wymiany ciepłomierza,
- usługa zgłoszenia przez klienta zaistniałego zdarzenia np. awarii, przecieków,
- usługa konsultacji.
2) analiza kosztów dostarczanych mediów,
3) redukowanie możliwości wystąpienia pomyłek rozliczeniowych/obniżenie kosztów rozliczania mediów
4) skrócenie czasu odczytu - odczyt na żądanie,
5) szybka lokalizacja i likwidacja przecieków,
6) porównywanie bieżących odczytów z odczytami historycznymi.

Korzyści dla MPEC Sp. z o.o. w Braniewie, wynikające z możliwości systemu:
1) możliwość komunikacji z mieszkańcami online z wykorzystaniem systemu informatycznego i aplikacji
mobilnych,
2) nadzór telemetryczny i informatyczny nad miejską siecią ciepłowniczą online,
3) wyposażenie służb technicznych w otwarty system telemetryczny wraz z możliwością integracji
podłączenia nowych obszarów do monitorowania telemetrycznego,
4) wizualizacja odczytów np. zadanego parametru na mapie, tworzenie wykresów; schematów graficznych
węzłów, tworzenie zadanych raportów pracy sieci i poszczególnych jej punktów,
5) szybka lokalizacja awarii urządzeń technicznych jak i ubytków na sieci ciepłowniczej,
6) regulacja hydrauliczna sieci,
7) optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej.

Informujemy, że zakończenie realizacji projektu planowane jest w miesiącu lutym 2019 r.
W przypadku wątpliwości naszych Odbiorców ciepła prosimy o kontakt ze Spółką celem szczegółowego omówienia problemów powstałych w trakcie realizacji projektu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a powstałe niedogodności będziemy usuwali na bieżąco w możliwie jak najkrótszym czasie.