W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1/07/2018 z dnia 11.07.2018r wpłynęła 1 oferta.
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się kryterium - 100% ceny.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przestawienie pieców kaflowych w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez ABK w Braniewie wybrano ofertę

przedłożoną przez Zakład Budowlano - Remontowy Wielobranżowy”ZDUN”.


Z-ca Dyrektora
/Małgorzata Gajownik/