Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018).

Zamawiający

Gmina Miasto Braniewo

Administracja Budynków Komunalnych

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przestawienia pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w ilości 12 sztuk.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez ABK w Braniewie polegające na przestawieniu starych pieców kaflowych.

Zamówienie będzie realizowane w lokalach zamieszkałych i lokalach wolnych przygotowywanych do zasiedlenia.

Lokalizacja pieców, wymiary oraz rodzaj kafli określa załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Wyszczególnienie wymogów i opis prac towarzyszących.

a) rozebranie starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i złożeniem do ponownego wykorzystania kafli piecowych

b) Zniesienie gruzu i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie budynku.

c) Postawienie pieca z odzyskanych kafli obejmuje:

- wykonanie naprawy tynków na powierzchni ściany za piecem wraz z malowaniem.

- oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawędzi

- wymianę całości wnętrza pieca wykonanego z cegieł i kształtek szamotowych, gliny, drutu

stalowego i materiału pomocniczego

- uzupełnienie brakującej lub uszkodzonej blachy przedpiecowej

- wymiana rury przyłączeniowej pieca do komina

- wymiana drzwiczek, rusztu piecowego

- postawienie pieca z użyciem kafli istniejących - z odzysku. Uzupełnienie kafli na inne

(pełnowartościowe i nie uszkodzone) lub nowe tylko w niezbędnych przypadkach, gdy
uszkodzenie kafla eliminuje możliwość jego ponownego zastosowania. Wyklucza się możliwość użycia kafli z ubytkami lub spękaniami.

d) W ramach przestawienia pieca należy przyjąć, że średnio w jednym piecu zostanie wymienione na nowe (inne) dwanaście kafli środkowych, dziesięć kafli narożnych oraz kafle wieńcowe – dwa narożne i dwa środkowe o wymiarach, kształcie, kolorze, odcieniu i fakturze istniejących w danym piecu.

Wyklucza się możliwość ponownego wbudowania osprzętu piecowego z odzysku:

- drzwiczek piecowych, rusztu i rury zapiecowej.

e) Piece wyposażyć w korki umożliwiające czyszczenie kanałów piecowych.

f) Po zakończeniu robót zduńskich piec powinien być wstępnie przepalony w celu sprawdzenia prawidłowości ciągu i szczelności pieca.

g) Wykonawca winien utrzymywać w trakcie trwania robót bezwzględny porządek
w mieszkaniu lokatora oraz na klatce schodowej i w obrębie składowania materiałów rozbiórkowych

h) Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla sąsiednich lokali mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

i) Przy wykonywaniu robót remontowych w lokalach mieszkalnych należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

j) Wykonawca po przestawieniu pieca pozostawi najemcy instrukcję przepalania pieca i jego
eksploatacji.

II. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2018r

III. Wymagania względem Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, przez pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości
na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru robót.

IV. Oferta zawierać powinna.

1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Podpisany projekt umowy.

V. Kryterium wyboru oferty.

100% ceny

VI. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracja Budynków Komunalnych przy
ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.07.2018 r do godz. 1430 .

VII. Warunki płatności.

14 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie ABK.

VIII. Informacji o zamówieniu udziela.

Kierownik ABK DTE pod nr tel. 55 644 29 02, tel. kom. 606 349 118 lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

 

Załączniki:
doczal.-nr-1---wykaz-pieców.doc

doczal.-nr-2---formularz-oferty.doc

doczal-nr-3---projekt-umowy.doc

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Braniewa Administracja Budynków Komunalnych , ul. Rzemieślnicza 1 , 14-500 Braniewo;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Braniewa adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro Nr 1/07/2018r obejmującego „przestawienie pieców kaflowych w komunalnych lokalach mieszkalnych w Braniewie”.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
  są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie – jeśli przewidują to przepisy RODO i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.

Z-CA DYREKTORA DS. MIESZKANIOWYCH

/MAŁGORZATA GAJOWNIK/