Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004r ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zmianami)

1. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa:

1. Wycinka drzew (bez karczowania) w ilości 52 szt.
2. Cięcia pielęgnacyjne do 30% koron drzew w ilości 149 szt.
3. Cięcia pielęgnacyjne do 50% koron drzew w ilości 3 szt.
Szczegółowy wykaz zawierający opis drzew i ich lokalizację zawiera załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Wycinka i cięcia pielęgnacyjne prowadzone będzie w miejscach narażonych na niebezpieczeństwo osób trzecich oraz powstania szkód materialnych - wymagane stosowania metod alpinistycznych.
4. Pocięcie pni i dużych konarów na elementy umożliwiające ręczny załadunek na środki transportu
i złożenie drewna w miejscach wskazanych w okolicy przeprowadzanych cięć, skąd Zamawiający
uprzątnie je na własny koszt i własnym staraniem.
3. Warunki udziału w postępowaniu

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności.

4. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie: 15.01.2018r
- zakończenie: 28.02.2018r

5. Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena.

6. Miejsce termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę zawierającą oznaczenie „Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta
Braniewa”należy złożyć na nasz adres Administracja Budynków Komunalnych, ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.01.2018r do godz. 1430.

7. Oferta zawierać powinna

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2
2. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 3
3. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, doświadczeniem i potencjałem osobowym oraz
technicznym zdolnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

8. Informacje dodatkowe

• Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą przeprowadzane ww. prace
• Prace muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134) i sztuką ogrodniczą oraz przepisami bhp.
• Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu.
• Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym i przy ciągach pieszych w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
• szczegółowy terminarz wykonywania prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie trwania umowy.
• Pozostałe w wyniku cieć drewno pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.

9. Informacji o zamówieniu udziela:

Agnieszka Kobus tel. 55 644-29-02 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

docWykaz drzew do wycinki

docWykaz drzew do przycinki

docOferta-wzór

docOświadczenie oferenta

docWzór umowy