Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Braniewa, od dnia 1 maja 2016 roku ulegają zmianie stawki czynszu. Podwyżka dla lokali komunalnych, socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wyniesie 10 procent w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

 Od 1 maja 2016 roku stawki czynszu będą kształtowały się następująco:

1. Stawka podstawowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych w wysokości 3,11 zł ( trzy złote 11/100).

2. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w wysokości 0,93 zł ( zero złotych 93/100).